ಒಟ್ಟು 211 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 143 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಷಡುದರುಶನಾದಿಗಳು | ಮೃಡ ಮಾಡಲಾದುವು ಹೊಡವಡುತೆ ನಿಗಮವರಿಸುವವು - ಅಭವನ ಗಡಣಕೇಕೆ ಯಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸತ್ತವರಿಗತ್ತು ಬೇ | ಸತ್ತರವರುಳಿವರೇ | ಹತ್ತೆಂಟು ಕಾಲ ತಡನಕ್ಕು ಬಳಿಕೆಗೆಲ್ಲ | ರತ್ತಲೇ ಅಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸತ್ಯರಿಗೆ ಧರೆಯೆಲ್ಲ | ಮಸ್ತಕವನೆರಗುವದು | ಹೆತ್ತ ತಾಯ್ಮಗನ ಕರೆವಂತೆ ಶಿವನವರನೆತ್ತಿ ಕೊಂಬುವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ | ಓರ್ವನೆಂಬುವ ತತ್ವ | ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುತಿರಲು ಮೋಕ್ಷವದು | ಸರ್ವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಾದರಿಗೆ ಮಾದರಿಗೆ | ಭೇದವೇನಿಲ್ಲಯ್ಯ | ಮಾದಿಗನು ತಿಂಬ ಸತ್ತುದನು ಸಾದ ತನ | ಗಾದವರೆ ತಿಂಬ ಸರ್ವಜ್ಞ |
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಾವ ಸಂಕಟ ಹೊಲ್ಲ | ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಹೊಲ್ಲ | ನಾವಿಗನ ಕೂಡ ಹಗೆ ಹೊಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರ | ಕಾವುದೇ ಹೊಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಯೋಗವನು | ಬುದ್ಧಿವಂತಗೆ ಮತಿಯ | ಬಿದ್ದ ಅಡಿವಿಯಾ ಕಿಚ್ಚನಂ ಮುಳ್ಳು ಮೊಳೆ | ತಿದ್ದುವವರಾರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಂಗಿನಾ ಹಾಲಿನಿಂ | ದಂಬಲಿಯ ತಿಳಿ ಲೇಸು | ಭಂಗಬಟ್ಟುಂಬ ಬಿಸಿಯಿಂದ ತಿರಿವವರ | ತಂಗುಳವೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಡಗು ಗಾಳಿಗೆ ಲೇಸು | ಗುಡುಗು ಮಳೆ ಬರಲೇಸು | ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಇರಲೇಸು ಊರಿಂಗೆ ಬಡಿಗೆ ಲೇಸಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹರಭಕ್ತಿಹಲ್ಲದೆ | ಹರೆದು ಹೋಗದು ಪಾಪ ಹರಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗುರುವರ - ನೆನ್ನೆಯ ಗುರು ದೇವರೆಂಬೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹರಿದ ತಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ \ ಕುರೆಯ ತಲೆ ದಕ್ಷಂಗೆ ನೆರೆ ಹತ್ತು ಜನನವಾ ಹರಿಗೆ - ಇವರುಗಳು ಕರೆಗೊರಲಗಣೆಯೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮರೆಂಬವರು | ಹರನಿಂದಲಾದವರು ಅರಸಿಂಗೆ ಆಳು ಸರಿಯಹನೆ - ಪಶುಪತಿಗೆ ಸರಿ ಯಾರ ಕಾಣೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ | ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟವದೆ | ಸತಿಗಳಿಗೆ ಜಾವವರಿವವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೊಲೆಯಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಲ್ಲು ಎಲುವೆಂಬುದನು | ಎಲ್ಲವರು ಬಲ್ಲರೆಲೆ | ನಿಲ್ಲದಲೆ ಎಲುವಿನಿಂದೆಲ್ಲವಗಿದ ಬಳಿ | ಕೆಲ್ಲಿಯದು ಶೀಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಹಲ್ಲುದರೆ ರಕುತವದು | ಎಲ್ಲವೂ ಬಾಯೊಳಗೆ | ಖುಲ್ಲ ರಕ್ಕಸರು ಮಾನವರು ನೆರೆ ಶೀಲ | ವೆಲ್ಲಿಹುದು ಹೇಳು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ