ಒಟ್ಟು 211 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ , 1 ವಚನಕಾರರು , 143 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿರುತ್ತಾರೆ

ಕೆಂಪಿನಾ ದಾಸಾಳ | ಕೆಂಪುಂಟು ಕಂಪಿಲ್ಲ ಕೆಂಪಿನವರಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಲ್ಲ | ಕಳ್ಳತಾ ಕೆಂಪಿರ್ದಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕೊಟ್ಟವರ ತಲೆಬೆನ್ನ | ತಟ್ಟುವರು ಹಾರುವರು | ಕೊಟ್ಟೊಡನೆ ಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹುವರು ಹಾರುವರ | ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕೊಟ್ಟಿಹರೆ ಹಾರುವರು | ಕುಟ್ಟುವರು ಅವರಂತೆ | ಬಿಟ್ಟಿರದ ನೋಡಿ ನುಡಿಸರಾ ಹಾರುವರು | ನೆಟ್ಟನೆಯವರೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವ ಕಂದ | ಕೊಂದನೆಂದೆನಬೇಡ | ನೊಂದಂತೆ ನೋವರಿಯದಾ ನರರಂದು | ಕೊಂದಿಹುದೆ ನಿಜವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಕೋಪಕ್ಕ್ ಯಮರಜಬ್ | ಪಾಪಕ್ಕ್ ಜವರಾಜ | ಕೋಪ ಪಾಪಗಳ ಆಳಿದಂಗೆ ತಾ | ಕೊಪನಾಗಿಹನು ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಗಂಡ ತನ್ನಯದೆಂಬ | ಲಂಡೆ ತನ್ನಯದೆಂಬ ಖಂಡಪರಶುವಿನ ವರಪುತ್ರ - ನಾನು ನೆರೆ ಕಂಡುದೆನೆ ಪೇಳ್ವೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಗಾಣಿಗನು ಈಶ್ವರನ | ಕಾಣನೆಂಬುದು ಸಹಜ | ಏಣಾಂಕಧರನು ಧರೆಗಿಳಿಯಲವನಿಂದ | ಗಾಣವಾಡಿಸುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಗುರುಪಾದಸೇವೆ ತಾ | ದೊರೆಕೊಂಡಿತಾದೊಡೆ ಹರೆವುದು ಪಾಪವರಿದೆನಲು - ವಜ್ರಾಯುಧದಿ ಗಿರಿಯ ಹೊಯ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಗುರುವಿನ ಸೇವೆಯು | ದೊರಕೊಂಡಿತಾದೊಡೆ ಹರೆವುದು ಪಾಪವರಿದೆನಲು - ವಜ್ರಾಯುಧದಿ ಗಿರಿಯ ಹೊಯ್ದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಗುರುವಿನಾ ಸೇವೆಯನು | ಹಿರಿದಾಗಿ ಮಾಡದಲೆ | ಹರಿದಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಡೆ ಸ್ವರ್ಗ ತಾ | ಹಿರಿಯ ತವರಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ನ್ಯ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಗೊರವರ ಸೂಳೆಯೂ | ಹರದನೂ ಸಾನಿಯೂ | ತಿರಿವನು ವೈದ್ಯ-ದ್ವಿಜ-ಗಣಿಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ | ರಿರವ ಸೈರಿಸರು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಚರಜೀವನು ತಿಂದು | ಚರಿಸುವದು ಜಗವರ್ಧ | ಚರಿಸದಾ ಜೀವಿಗಳೆ ತಿಂದು ಜಗವರ್ಧ | ಚರಿಸುವದು ನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾಣೆಯಾ ನುಡಿ ಲೇಸು | ವೀಣೆಯಾ ಸ್ವರ ಲೇಸು | ಮಾಣದಲೆ ವದನ ಶುಚಿ ಲೇಸು | ಕೂರ್ಪವರ | ಕಾಣುವದೆ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜಾವಕ್ಕೆ ಬದುಕುವರೆ | ಹೇವಕ್ಕೆ ಬದುಕುವದು | ರಾವಣನು ಸತ್ತನೆನಬೇಡ ರಾಮಂಗೆ | ಹೇವ ಬಿಟ್ಟಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ
ಜೀವಿ ಜೀವಿಯ ತಿಂದು | ಜೀವಿಪುದು ಜಗವೆಲ್ಲ | ಜೀವದಿಂ ಹೊರಗೆ ಶಿಂಬವರ ನಾ ಕಾಣೆ | ಜೀವವೀ ಜಗವು ಸರ್ವಜ್ಞ ||
--------------
ಸರ್ವಜ್ಞ