ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಉದ್ದಿನಾ ಒಡೆ ಲೇಸು |
ಬುದ್ಧಿಯಾ ನುಡಿ ಲೇಸು |
ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಕಯ್ಗೆ ಬರಲೇಸು ಶಿಶುವಿಂಗೆ |
ಮುದ್ದಾಟ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ