ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಎಂಟು ಹಣವುಳ್ಳ ತನಕ |
ಬಂಟನಂತಿರುತಿಕ್ಕು |
ಎಂಟು ಹಣ ಹೋದ ಮರುದಿನವೆ ಹುಳುತಿಂದ |
ದಂತಿನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ