ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಎಳ್ಳು ಗಾಣಿಗಬಲ್ಲ |
ಸುಳ್ಳು ಶಿಂಪಿಗ ಬಲ್ಲ |
ಕಳ್ಳರನು ಬಲ್ಲ ತಳವಾರ ಬಣಜಿಗನು |
ಎಲ್ಲವನು ಬಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ