ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ನರರ ಬೇಡುವ ದೈವ |
ವರವೀಯ ಬಲ್ಲುದೇ ತಿರಿವವರನಡರಿ ತಿರಿವಂತೆ - ಅದನರೆ ಹರನನೆ ಬೇಡು ಸರ್ವಜ್ಞ

--- ಸರ್ವಜ್ಞ