ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಸುಟ್ಟೊಲೆಯು ಬಿಡದೆ ತಾ |
ನಟ್ಟ ಮೇಲುರಿದಂತೆ |
ಕೊಟ್ಟಮೇಲುರಿವ ನಳಿಯನೆಂಬೀ ಮಾತು |
ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ