ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ತನ್ನ ದೋಷವ ನೂರು |
ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು |
ಅನ್ಯ್ರೊಂದಕ್ಕೆ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಮಾನವನು |
ಕುನ್ನಿಯಲ್ಲೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ