ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಹನುಮಂತನಿಂ ಲಂಕೆ |
ಫಲ್ಗುಣನಿಂದ ಜಾಂಡವನ |
ತ್ರಿನಯನಿಂ ತ್ರಿಪುರ ಕೆಟ್ಟಂತೆ ಜಗವು ಕುಂ |
ಟಿಣಿಯಿಂದ ಕೆಡಗು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ