ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಆಸನದಲುಂಬುವದು |
ಸೂಸುವದು ಬಾಯಲ್ಲಿ |
ಬೇಸರದ ಹೊತ್ತು ಕೊಲುವದು ಕವಿಗಳೊಳು |
ಸಾಸಿಗರು ಪೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ