ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ನಾಲಿಗೆಗೆ ನುಣುಪಿಲ್ಲ |
ಹಾಲಿಗಿಂ ಬಿಳಿಪಿಲ್ಲ |
ಕಾಲನಿಂದಧಿಕ ಅರಿಯಿಲ್ಲ ದೈವವುಂ |
ಶೂಲಿಯಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ