ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಅಡರಿ ಮೂಡಲು ಮಿಂಚು |
ಪಣುವಣ್ಗೆ ಧನುವೇಳೆ |
ಬಡಗಣದ ಗಾಳಿ ಕಡುಬೀಸೆ ಮಳೆಯು ತಾ |
ತಡೆಯದಲೆ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ