ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಕನ್ನವನ್ನು ಕೊರಿಸುವದು |
ಭಿನ್ನವನ್ನು ತರಿಸುವದು |
ಬನ್ನದಾ ಸೆರೆಗೆ ಒಯ್ಯುವದು ಒಂದು ಸೇ |
ರನ್ನ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ