ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಬಡವನಿದ್ದುದನಾಡೆ |
ಕಡೆಗೆ ಪೋಗೆಂಬುವರು |
ಒಡವೆಯುಳ್ಳವರು ಸುಡುಗಾಡೆ ನಂಡಿದರೂ |
ಪೊಡವಿಯೊಳಗಧಿಕ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ