ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಅಡವಿಯಲಿ ತಪದಲ್ಲಿ |
ದೃಢತನದೊಳಿದ್ದರೂ|
ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಮರೆಯುವಡೆ ಗುಡವಿಲ್ಲ |
ದಡಗೆಯುಂಡಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ