ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಮಿಥುನಕ್ಕೆ ಗುರು ಬರಲು |
ಮಥನಲೋಕದೊಳಕ್ಕು |
ಪೃಥ್ವಿಯೊಳಗೆಲ್ಲ ರುಜವಕ್ಕು ನರಪಶು |
ಹಿತವಾಗಲಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ