ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ವಿದ್ಯೆಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿಲ್ಲ |
ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೆಲೆಯೆಯಿಲ್ಲ |
ಛಿದ್ರಿಸುವವಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಮರಣಕ್ಕೆ |
ಮದ್ದುಗಳೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ