ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ಕೊಲ್ಲದಿರ್ಪಾಧರ್ಮ |
ವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವು |
ಅಲ್ಲದನು ಮೀರಿ ಕೊಲ್ಲುವನು ನರಕಕ್ಕೆ |
ನಿಲ್ಲದಲೆ ಹೋದ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ