ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ತಾಪದ ಸಂಸಾರ |
ಕೊಪದಲಿ ಬಿಳ್ದವರು ಆಪತ್ತನುಳಿದು ಪೊರಮಡಲು - ಗುರುಪಾದ ಸೋಪಾನ ಕಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞ

--- ಸರ್ವಜ್ಞ