ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಂಚಯ

ಇಂದಿನ ವಚನ

ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚತ್ತು |
ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ |
ಹಿಡಿದಿರ್ಧ ಧರ್ಮ ಹೊಡೆಮರಳಿ ಕಚ್ಚುವಾ |
ಹೆಡೆನಾಗನೋಡು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

--- ಸರ್ವಜ್ಞ